Advokatska Komora Beograda Advokatska Komora Srbije Zakon o obligacionim odnosima Krivicni zakonik

USLUGE

Advokatska kancelarija obavlja poslove iz svog delokruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.


Specijalizacija naše kancelarije je pružanje advokatskih usluga iz oblasti:


građansko pravo

parnični, vanparnični i izvršni postupak, zastupanje kod zaključenja svih vrsta ugovora, naknade štete, gradjevinski sporovi, autorskopravna zaštita, stambeni sporovi, zemljišno-knjižno pravo, brakorazvodne parnice, postupci izdržavanja, bračni sporovi sa međunarodnim elementom, ostavinski postupci, sastavljanje testamenta i ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovori o raspodeli imovine za života

 

krivično pravo

odbrana prijavljenih, okrivljenih i optuženih lica pred sudovima i  organima MUP-a


privredno pravo

zastupanje u privrednim sporovima pred Privrednim sudovima kao i u postupcima stečaja, posredovanje između poverilaca i stečajnih dužnika


radno pravo

radni sporovi, zastupanje fizičkih lica prilikom ostvarivanja prava iz radnog odnosa


proces privatizacije

zastupanje kod Agencije za privatizaciju i posredovanje u postupcima privatizacije

 


Advokatska kancelarija ima svoje stalne saradnike koji su eminentni stručnjaci u svojim oblastima.

Usluge iz svoje delatnosti advokatska kancelarija pruža na srpskom, engleskom, italijanskom, a takođe usluge su moguće i na slovenačkom i nemačkom jeziku.